Quantcast
menuordersearch
bigmagazin.com

روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم ) ,

جمعه پنجم بهمن ۹۷
(4)
(0)
روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )
روز بیست و دوم
چوبدستی شگفت انگیز 
آیا تا کنون آرزو کرده اید کاش گونه ای چوبدستی شگفت انگیز داشتید ، به گونه ای که می توانستید آن را تکان دهید و به عزیزانتان کمک کنید؟ بسیار خوب تمرین شگفت انگیز امروز به شما نشان می دهد چگونه می توانید چوبدستی شگفت انگیز واقعی زندگی تان را برای کمک کردن به دیگران به کار ببرید!
وقتی با شور و اشتیاق فراوان می خواهید به انسانی دیگر کمک کنید، در این زمینه از توانایی بسیار بهره مند می شوید ، اما وقتی این توانایی خودتان را با احساس سپاس گزاری از خداوند در هم می آمیزید، به معنای واقعی نیرویی شگفت انگیز می یابید که با به کارگیری آن می توانید به انسان های دیگر و عزیزانتان کمک کنید.
انرژی به سوی کانون توجه شما جریان می یابد. به این ترتیب وقتی انرژی سپاس گزاری را با توجه تان به سوی نیاز انسانی دیگر می فرستید، این انرژی به همان سو می رود. درست به همین دلیل است که حضرت عیسی مسیح (ع) قبل از انجام دادن هر گونه معجزه ای از خداوند سپاس گزاری می کرد. سپاس گزاری کردن از خداوند به راستی گونه ای انرژی نامریی ، اما واقعی است. وقتی این انرژِ با انرژی شور و اشتیاق شما همراه می شود ، شما به معنای واقعی از توانایی بی نظیری بهره مند می شوید.
انسان هایی که منتظر هستند تا گونه ای چوبدستی شگفت انگیز را برای تغییر دادن زندگی شان بیابند، نمی توانند به خوبی پی ببرند که خودشان همان چوبدستی شگفت انگیز هستند. ( تامس لئونارد 1955-2003 مربی در زمینه ی رشد شخصی )
اگر یکی از اعضای خانواده دوستان یا عزیزانتان به گونه ای بیماری دچار است، مشکلی مالی دارد، از کارش راضی و خرسند نیست، از تنشی بسیار رنج می برد، به دلیل پایان یافتن رابطه اش غمگین است، خودش را باور ندارد، ذهنی آشفته دارد یا در زندگی اش غمگین است، خودش را باور ندارد، ذهنی آشفته دارد با در زندگی اش بسیار دلتنگ و ناامید است، شما می توانید نیرویی نامریی سپاس گزاری را به کار ببرید و به او کمک کنید تا سلامتی ثروت و شادی اش را دوباره بازیابد.
برای انجام دادن این کار باید تصور کنید که سلامتی آن شخص به طور کامل به حالت اولش باز گشته است و این جمله ی شگفت انگیز را بگویید : خدایا سپاس گزارم. همچنین شما باید با تمام وجودتان خوشحال باشید که خبر هایی را درباره ی بازیابی سلامتی او می شنوید. می توانید تصور کنید که چنین شخصی به شما  تلفن می کند تا بازیابی سلامتی اش را خبر دهد. همچنین می توانید تصور کنید که او به صورت حضوری چنین خبری را برای شما بازگو می کند. شما باید واکنش خودتان را در آن لحظه به روشنی در ذهنتان تصور کنید و آن را به معنای واقعی در وجودتان احساس کنید. وقتی بتوانید در این لحظه سپاس گزاری از خداوند را به گونه ای احساس کنید که گویا عزیزانتان سلامتی اش را به طور کامل بازیافته است، در واقع تضمین می کنید که سپاس گزاری شما بسیارخالصانه و تاُثیر گذار است.
برای کمک کردن به دیگران جهت بهتر شدن وضعیت مالی شان همین تمرین شگفت انگیز را انجام دهید و به گونه ای از خداوند سپاس گزار باشید که گویا آنان هم اکنون از وضعیت مالی دلخواه شان بهره مند هستند. تصور کنید که ثروت آنان به طور کامل به وضعیت طبیعی و دلخواه خودشان بازگشته است و این جمله ی شگفت انگیز را بگویید: خدایا سپاس گزارم. به گونه ای از خداوند سپاس گزار باشید که گویا خبر هایی شگفت انگیز را در این باره شنیده اید.
اگر یکی از دوستان یا عزیزانتان در موقعیتی شلوار قرار دارد، اما از نیاز ویژه و واقعی او آگاهی ندارید یا اگر او در چند بخش از زندگی اش به کمک نیاز دارد پس می توانید همین تمرین شگفت انگیز را درباره ی او انجام دهید و به دلیل بازیابی شادی سلامتی و ثروت یا هر سه ی این نعمت ها در زندگی او به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنید.
امروز سه انسانی را در زندگی تان انتخاب کنید که به آنان علاقه ای ویژه دارید و آنان در حال حاضر به سلامتی ،ثروت،شادی، یا هر سه ی این نعمت ها نیازی ویژه دارند. اگر عکسی از هر یک از آنان دارید بکوشید عکس ها را در دسترستان قرار دهید زیرا هنگام انجام دادن این تمرین بهتر است عکس هر یک از آنان را مقابل خودتان نگه دارید.
نخستین شخص انتخابی خودتان را در نظر بگیرید و عکس او را در دستتان نگه دارید، سپس چشمتان را ببندید و به مدت یک دقیقه تصویری را در این باره در ذهنتان بسازید که خبر هایی عالی را درباره ی بازیابی وضعیت این شخص به حالت طبیعی اش و بر آورده شدن نیازش می شنوید. تصور کردن خودتان در حال شنیدن خبر هایی خوب درباره ی هر یک از این ماجراها بسیار آسان تر از این است که برای نمونه بخواهید تصور کنید انسانی بیمار به انسانی سلامت تبدیل می شود، از فراوانی بهره مند می شود. اگر خودتان را در تصورتان بگنجانید سپاس گزاری و شگفتی را هر چه بیشتر احساس خواهید کرد.
چشمتان را بگشایید. در حالی که عکس آن شخص هنوز در دستتان است به دلیل بازیابی سلامتی ، ثروت ، شادی یا هر گونه دیگر او بکوشید این جمله را آهسته سه بار تکرار کنید: خدایا سپاس گزارم.
می توانید از چنین ساختاری استفاده کنید:
خدایا به دلیل سلامتی ثروت یا شادی ........... با تمام وجودم سپاس گزارم، سپاس گزارم، سپاس گزارم.
در جای خالی می توانید نام انسانی را بنویسید که می خواهید سلامتی، ثروت یا شادی را به سوی هر سه ی این افراد بفرستید.
همچنین می توانید این تمرین تاُثیر گذار را در آن انجام دهید ، که در خیابان راه می روید یا به کار های روزانه ی خودتان سرگرم هستید و با انسانی روبه رو می شوید که آشکارا به سلامتی، شادی، یا ثروت نیازی ویژه دارد. تصور کنید دارای گونه ای چوبدستی ویژه هستید. چوبدستی شگفت انگیز تان را در ذهنتان حرکت دهید. به دلیل بازیابی سلامتی ، ثروت، و شادی دیگران با تمام وجودتان از خداوند سپاس گزاری کنید و بدانید با این کارتان در واقع مجموعه ای واقعی از انرژی ها را به حرکت در می آورید.
استفاده کردن از معجزه ی سپاس گزاری برای کمک کردن به دیگران و بهبود بخشیدن به وضعیت سلامتی ، ثروت و شادی آنان به معنای واقعی یکی از کاربرد های مهم به کارگیری سپاس گزاری محسوب می شود. نکته ی شگفت انگیز در این باره چنین است: همان سلامتی شادمانی و ثروتی را که مشتاقانه برای دیگران آرزو می کنید، به سوی خودتان نیز جذب خواهید کرد.
 
تمرین شگفت انگیز شماره ی 22
چوبدستی شگفت انگیز
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرابه دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را بازخوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید. 
2. سه انسانی را در زندگی تان انتخاب کنید که به آنان علاقه ای ویژه دارید و می خواهید به آنان کمک کنید تا از سلامتی ثروت و شادی بیشتر یا هر سه ی این نعمت ها بهره مند شوند.
3. اگر عکسی از هر یک از آنان دارید بکوشید عکس ها را در دسترستان قرار دهید. هنکگامانجام دادن تمرین چوبدستی شگفت انگیز عکس هر یک از این افراد را مقابلتان نگه دارید.
4. هر بار یکی از این افراد را در نظر بگیرید. عکس او را در دستتان نگه دارید . چشمانتان را ببندید و به مدت یک دقیقه تصور کنید که سلامتی ثروت یا شادی آن شخص به طور کامل به حالتطبیعی و دلخواهش بازگشته است و شما خبر هایی را در این باره می شنوید.
5. چشمانتان را بگشایید. در حالی که عکس آن شخص هنوز در دستتان است بکوشید این جمله ی شگفت انگیز را آهسته بگویید: خدایا به دلیل سلامتی ثروت یا شادی ................... با تمام وجودم سپاس گزارم سپاسگزارم، سپاسگزارم.
در جای خالی می توانید انسانی را بنویسید که می خواهید سلامتی ثروت یا شادی اش را بازیابد.
6. در حالی که تمرینتان را درباره ی نفر اول تمام کردید، انسان بعدی را در نظر بگیرید و همان دو مرحله را درباره ی او نیز انجام دهید. این تمرین را برای نفر سوم هم انجام دهید تا سلامتی ثروت یا شادی را به سوی هر سه ی این افراد بفرستید.
 
 
 
برگرفته از کتاب معجزه سپاس گزاری (راندا برن) ترجمه سیما فرجی
 Twenty-two Days Amazing Wand (Chapter Twenty-seven) روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )
Twenty-two Days Amazing Wand (Chapter Twenty-seven)
مرتبط با این بخش
روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم ) روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم )
در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم ) در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم )
روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم ) روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم )
روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم ) روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم )
روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم ) روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم )
روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم ) روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم )
روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم ) روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم )
روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم ) روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم )
پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم ) پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم )
درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم ) درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم )
هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم ) هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم )
پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم ) پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم )
تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم) تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم)
آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام ) آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام )
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
قوانین و ضوابط سایت کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . ثبت شکایات کاربران سایت چنانچه سایت مجله بزرگ مشکل یا ایرادی از نظر شما دارد یا پیشنهادات و انتقادات در مورد بهتر شدن خدمات سایت بیگ مگزین دارید با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سئوالات شما عزیزان هستند و در کمترین زمان به شکایات شما عزیزان رسیدگی می نمایند. شما می توانید از طرق مختلف با ما در تماس باشید. برای اطلاع از شماره های تماس و ایمیل سایت بیگ مگزین به بخش تماس با ما مراجعه فرمائید. راهنمای خرید از سایت BIGMAGAZIN برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. پرسش های متداول کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز